Jumbo Drive

Politica de confidentialitate

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in această notă de informare vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către JUMBO AUTO TRANSPORT S.R.L. („JUMBO AUTO / Compania”) in calitate de operator de date cu caracter personal, și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Ne luăm foarte serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați, iar această politica de confidentialitate explică ce tipuri de date colectăm, modul în care le folosim și protejăm aceste date, precum și drepturile pe care le aveti cu privire la prelucrarea datelor personale. Pentru mai multe detalii privind modalitatea prin care datele dumneavoastra sunt prelucrate sau pentru exercitarea unuia sau a mai multor drepturi prevazute de Regulamentul 679/2016, ne puteti contacta la oricare din canalele de comunicare de mai jos:

· Adresă sediu social / de corespondență: Bucuresti, Officez Plaza, Bulevardul Timisoara nr. 26, sector 6

· Adresă de email: [email protected]

Tipuri de date prelucrate

Datele dumneavoastra personale pe care le prelucram in scopul intermedierii serviciilor de transport furnizate de dumneavoastra includ următoarele categorii de date cu caracter personal:

a. Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; adresa de domiciliu; adresa de e-mail, numar de telefon; sex; data nașterii/ vârstă; cetățenie; codul numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate, respectiv a permisului de conducere (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii),

b. Detalii profesionale: atestat profesional, autorizatie de transport, autorizatie de executie, dupa caz;

c. Date de identificare ale autoturismului, spre exemplu: indicativ, numar de inmatriculare, modelul, culoarea si marca autoturismului cu care se realizeaza cursa,

d. Date de localizare: coordonatele GPS, coordonatele de start și de destinație ale cursei dumneavoastră, inclusiv traseul de retragere atunci cand introduceti adresa dumneavoastra de domiciliu in vederea inregistrarii comenzilor de transport disponibile pe traseul respectiv;

e. Date de identificare ale aparatului pe care a fost instalata aplicatia Jumbo (marca, model, sistem de operare, IP);

f. Detalii financiare, cum ar fi: plata contravalorii serviciilor prestate de catre dumneavoastra;

g. Date privind imaginea dumneavoastra, atunci cand alocati o poza profilului dumneavoastra;

h. Date privind eventuale condamnari si infractiuni, pentru a verifica respectarea prevederilor legale și adecvarea pentru profesia de șofer.

Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă intermediere, implicit prestarea serviciilor de transport alternativ.

Sursa datelor dumneavoastră

Cele mai multe informatii le avem de la dumneavoastra atunci cand semnati un contract de prestari de servicii, de la angajatorul dumneavoastra (operatorul de transport alternativ), sau atunci cand va incarcati documentele necesare prestarii serviciilor de transport alternativ in aplicatia Jumbo

Scopurile si temeiurile in baza cărora sunt prelucrate datele personale

Vom prelucra datele dumneavoastră in derularea contractului incheiat cu operatorul de transport, cum ar fi informarea cu privire la finalizarea serviciilor solicitate, comunicarea si gestionarea administrativa a relatiei cu dumneavoastra in calitate de sofer. Mentionam, cu titlu de exemplu, urmatoarele scopuri si activitati:

a. intermedierea serviciilor de transport;

b. evaluarea serviciilor furnizate in calitatea dumneavoastra de sofer. In acest sens, va informam ca pasagerii vă pot evalua pe dumneavoastră și vehiculul dumneavoastră prin intermediul aplicației Jumbo;

c. efectuarea unor sondaje in vederea evaluarii aplicatiei Jumbo, precum si eliminarea erorilor din cadrul acesteia, pentru a putea imbunatati si/sau remedia functionalitatile, respectiv serviciile de comanda transport;

d. imbunatatirea serviciilor, prin identificarea potentialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente in vederea imbunatatirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri);

e. gestionarea activitatii finaciare a Jumbo Auto;

f. indeplinirea obligatiilor legale;

g. soluţionarea cererilor formulate de catre autorităţilor publice.

De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

Nu in ultimul rand, va aducem la cunostinta faptul ca sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Jumbo Auto în instanță. Pentru a preveni comportamentul fraudulos, vom prelucra datele de localizare GPS la intervale scurte în timpul călătoriei cu autoturismul contractat, permițându-ne să cartografiem întregul parcurs al unei călătorii. Facem acest lucru pentru că vrem să ne asigurăm că șoferii nu extind intenționat ruta pentru a obține o remunerație mai mare, iar in același timp, putem corecta reclamațiile pasagerilor, demonstrând cursul real al unei călătorii.

Jumbo Auto poate prelucra datele dumneavoastra personale in scop de marketing direct, in vederea transmiterii comunicarilor comerciale privind campaniile promotionale organizate de Jumbo Auto, produsele sau serviciile acesteia, atunci cand v-ati exprimat acordul expres in acest sens.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, informarile de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fara a se limita la notificari privind finalizarea serviciilor solicitate, inregistrarea comenzilor dumneavoastra, precum orice alte comunicari cu impact asupra modalitatii de desfasurare a activitatii noastre, nu au caracter promotionale, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfasurare a serviciilor solicitate de dumneavoastra

Destinatarii datelor dumneavoastră

Jumbo Auto va divulga si va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Indicam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari:

a. Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

b. Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: Inspectoratul Teritorial de Munca, Casa Nationala sau Judeteana de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationata sau Teritoriala de Administrare Fiscala, etc.);

c. Instanta compententa România sau din alt stat , in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Jumbo Auto;

d. Persoane juridice cu care Jumbo Auto se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara

divulgarea datelor dumneavoastra in virtutea responsabilitatilor dumneavoastra in cadrul Jumbo Auto;

e. Persoane juridice cu care Jumbo Auto se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastra in virtutea responsabilitatilor dumneavoastra in cadrul Jumbo Auto, cum ar fi servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, arhivare, servicii aferente asistenței pentru clienți;

f. Parteneri de afaceri, investitori, cesionari (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri).

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

In prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene. Va aducem la cunostinta faptul ca, la acest moment, Jumbo Auto nu transfera si nu intentioneaza sa transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

Durata de stocare a datelor dumneavoastra

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de Jumbo Auto pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Va informam ca, în calitate de sofer, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Securitatea datelor dumneavoastră

Jumbo Auto a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta urmatoarele:

- Instruirea personalului;

- Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;

- Limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale;

- Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsurile fizice și tehnice de securitate;

- Auditarea furnizorilor Jumbo Auto pentru a se asigura protectia datelor prelucrate, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

a. Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Jumbo Auto, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;

b. Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Jumbo Auto;

c. Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Jumbo Auto („dreptul de a fi uitat”);

d. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Jumbo Auto;

e. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Jumbo Auto sau în numele Jumbo Auto;

f. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date;

g. Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere.

h. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Jumbo Auto sau în numele Jumbo Auto.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta politica de confidentialitate, vă rugăm să transmiteți un email la datele de contact indicate mai sus.